Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


In de algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

Diëtist: Professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.

Cliënt: Degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijk vertegenwoordigers.

Arts: De huisarts, specialist of tandarts door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen.

Praktijkadres: De locatie waarop de praktijk van de diëtist gewoonlijk wordt uitgevoerd.

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van diëtistenpraktijk Igia en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van goederen/diensten. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.


Verhindering

Afspraken worden in rekening gebracht. Afzegging dient minstens 24 uur voor de geplande afspraak via de telefoon of mail te worden gedaan.


Tarieven

Diëtistenpraktijk Igía hanteert de tarieven voor gecontracteerde dieetadvisering zoals die door zorgverzekeraars zijn vastgesteld. Voor niet gecontracteerde dieetadvisering kan de tarievenlijst onder het kopje 'vergoeding en tarieven' ingezien worden.


Declaraties

Indien een bezoek aan de diëtist niet wordt vergoed door de verzekeraar, dan is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na de facturatiedatum overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van Diëtistenpraktijk Igía.

 

Betaling en incasso

De diëtist is bij wanbetaling (uitblijven van betaling binnen 14 dagen na facturatiedatum) gerechtigd tot incasso van de vordering over te gaan, of derden daar mee te belasten. Er zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een tweede betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten en bij een derde betalingsherinnering met € 10,00.

Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.


Verschuldigdheid

Bij verschil van mening over de te betalen diensten zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend tenzij het tegendeel bewijsbaar is.


Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.


Klachten

Bespreek uw probleem eerst met de diëtist. Misschien komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn te Amersfoort.


Privacy

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Diëtistenpraktijk Igía handelt conform deze wet.


Diëtistenpraktijk Igía gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dit is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Als u gebruik maakt van diensten van diëtistenpraktijk Igía dan zijn er gegevens van u nodig. Deze verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:


- Naam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- BSN

- Telefoonnummer / mobiel nummer

- Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

- E-mailadres

- Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens


Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Igía heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden, een persoonlijk dieetadvies te kunnen opstellen en om deze vervolgens aan u te verstrekken. Deze persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor diëtistische doeleinden.


Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Diëtistenpraktijk Igía bewaart uw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).


Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Igía zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar een andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Igía heeft met andere zorgverleners veilige middelen voor gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Igía zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft diëtistenpraktijk Igía een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Igía blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistenpraktijk-igia.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt (omdat legitimatie altijd noodzakelijk is) om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.


Beveiliging

Diëtistenpraktijk Igía neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via telefoon: 0640193169 of via mail: info@dietistenpraktijk-igia.nl.


Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Igía, dan kunt u contact opnemen via eerder genoemde gegevens.


Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.


 

Diëtistenpraktijk Igía

De hooge bongert 1a

6903 DA Zevenaar

0640193169

info@dietistenpraktijk-igia.nl

 

Aangesloten bij:

* Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN)

* Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

* Eerste lijns Diëtisten in de regio Arnhem (ElDiA)